รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายวีรภัทร นาชิน

กลุ่มบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์