วิสัยทัศน์/ค่านิยม/วัฒนธรรม/อัตลักษณ์องค์กร

วิสัยทัศน์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
  “บริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการ  สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ผู้เรียนมีคุณภาพและทักษะในศตวรรษที่ 21”

ค่านิยมองค์กร
C_RACE-1 
“ พร้อมปรับกระบวนทัศน์ รับการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์
มุ่งมั่นสู่ความเป็นหนึ่ง ”

วัฒนธรรมองค์กร     
“ทุ่มเท  เสียสละ  ทำงานเป็นทีม  พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง”

อัตลักษณ์องค์กร
“ยิ้มแย้มแจ่มใส  ใส่ใจบริการ  ประสานงาน  ประสานใจ”