Personnel

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 • thumbnail

  นางนิตยา นิยมวงศ์

  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 • thumbnail

  นางสาวณกมล เอกรัตนาวงษ์

  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายณรงค์ชัย เลาหุไรกุล

  นิติกรชำนาญการ

 • thumbnail

  นางณัฎฐะวิวรรณ บุญปลิว

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวมารยาท เกษี

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวนิภาภรณ์ ประภาชื่นชม

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ