รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางนิตยา นิยมวงศ์

กลุ่มบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์