ป้ายกำกับ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

1679560134 0 574

- ราชกิจจานุเบกษา ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 [DOWNLOAD] - ราชกิจจานุเบกษา ประมวลจริยธรรมข้าราชพลเรือน ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 [DOWNLOAD]

1