ป้ายกำกับ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1627202851 0 1,317

- กลุ่มอำนวยการ - กลุ่มบริหารงานบุคคล - กลุ่มนโยบายและแผน - กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา - กลุ่มพัฒนาการศึกษา - กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน - หน่วยตรวจสอบภายใน

1