ป้ายกำกับ การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี 2566

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี 2566
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี 2566

1679560370 0 414

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี กำหนดให้มีการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรม ไปใช้ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์บริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี โดยกำหนดไว้ในนโยบายการบริหารงานบุคคล ของสำ

1