รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายพัทร์ฐิไช เรืองเดชเกตุหิรัญ

กลุ่มบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

ตำแหน่งพนักงานจ้างปฏิบัติงานวิชาการคอมพิวเตอร์

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์