คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ [DOWNLOAD]

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
กลุ่มอำนวยการ
1. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
    1.1 คู่มือการยืมพัสดุ [DOWNLOAD]
    1.2 คู่มือการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่ายพัสดุ [DOWNLOAD]
    1.3 คู่มืองานจัดจ้าง [DOWNLOAD]
    1.4 คู่มือการบำรุง รักษา การตรวจสอบ การจำหน่ายพัสดุ [DOWNLOAD]
    1.5 คู่มืองานจัดซื้อวัสดุ [DOWNLOAD]
2. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
    2.1 คู่มือการดำเนินการเบิกจ่าย [DOWNLOAD]
3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
    3.1 คู่มือการดำเนินการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) [DOWNLOAD]

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
1. คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา [DOWNLOAD]
2. คู่มือการใช้ระบบ O-NET [DOWNLOAD]
3. คู่มือการนิเทศ ติดตามและประเมินผล [DOWNLOAD]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
1. คู่มือการปฏิบัติงาน ของ นางสาวณกมล เอกรัตนาวงษ์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ [DOWNLOAD]

หน่วยตรวจสอบภายใน
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
1. คู่มือการปฏิบัติงาน ของ นางสุภาพร สามิภักดิ์  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ [DOWNLOAD]
2. คู่มือการปฏิบัติงาน ของ สิบเอก อิสรภาพ  สุดกิจ  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ [DOWNLOAD]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง