การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี 2566

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี กำหนดให้มีการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรม ไปใช้ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์บริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี โดยกำหนดไว้ในนโยบายการบริหารงานบุคคล ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นการกำหนดนโยบายตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๘
-
 รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล [DOWNLOAD]
- ระกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๘ [DOWNLOAD
- การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ [DOWNLOAD]

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง