การขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปี 2566

- การขับเคลื่อนจริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ [DOWNLOAD]
- คณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี [DOWNLOAD]
- แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่ควรทำและไม่ควรทำ (Dos & Don'ts) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี [DOWNLOAD]
- กิจกรรมที่เสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน [DOWNLOAD]
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง