ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- ราชกิจจานุเบกษา ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 [DOWNLOAD]
- ราชกิจจานุเบกษา ประมวลจริยธรรมข้าราชพลเรือน ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 [DOWNLOAD]
- ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ [DOWNLOAD]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง