รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวสุชาดา เพ็ญวงษ์

กลุ่มบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์