รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)

- แบบการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออก (รอบ 6 เดือน) <DOWNLOAD>

เรื่องที่เกี่ยวข้อง